Mauri nakon Tapuaki

Ai matira aban te Betebeke a bane ni kakoaua bwa te bikoukou bon te baintangira mai roun te Atua, naiaron te Tapuaki ae a ia koaua kaain Tonga

E reke iroum rongorongo ibukin te bikoukou ao ibwobwoki nakoim imain am tai ni bikoukou ba ko kona buokaki ma natim nkana e bungiaki. Reireiniko baai ko riai ni karaoi ma kainabam, am koraki, ni buokaki ai te tina ma te ataei ba ana maiu reirei, taraia te na links I bukia bootaki akona ni ibwobwoki n tenaa ni video, rongorongo aika koreaki mai iroia tina aika atia ni tokanikai man te waaki aio (story) Tapuaki.

Ni te aro bwa ena reke iroum rongorongo aikai n te taeate ni te Betebeke, click Samoa, Tonga, Cook Island Niue nte buraeke e tei n te agatai mai eta nte koona- rongorogo aikai a konaa naba ni rairaki nakon am taetae ( Tuvalu, Biti, Tokelau ao Kiribati).

Baai aika ko riai ni karaoi i nanon am tai ni bwikoukou-Tekeraoi! E ragin bongana baai aikai bwa ko ataia i nanon te tai ae ko tuai ni...
Te Tekeraoi! Aio te tai ni aki rau, maaku, ao te katabwetabwe nte iango. Bwa tera aron te namakin, ao aio naba bwaai aika ti bon kantagigaia. A...
Te tai ni bwikoukou bon te tai ae tamaroa, ao e kona naba ni riki ba te tai ni kakamaku, ao te nano kokoraki ao moa ra riki maitin te bitaki e atia...
Ea kaan te tai ao ea roko te tai ni kaitaraa ma te ataei ae uarereke(or ones!)Te katauraoi ibukin ana tai ni bungiaki ao ko na kaetaki raoi ni baai...
Ai rabara te tangira ao te akoi i bukim ao natim! Baai ni ibwobwoki aikai a kona ni buokiko i nano te tai aio I bukim ao natin i nanon te managa ao...