Au katauraoi imain te bwikoukou

Baai aika ko riai ni karaoi i nanon am tai ni bwikoukou-Tekeraoi!

E ragin bongana baai aikai bwa ko ataia i nanon te tai ae ko tuai ni bwikoukou bwa ko kona ni buokaki ao ko kona ki bung ni te rau ao te kimareirei ma am ataei. Ena amarake ni kanana aika raraoi, e marurun rabatam ao ena marurun naba am ataei. Te amarake raoi ao te kamarurung te rabata e riai i main te bung. Aikai rongorongo ni ibwobwoki ae ko tagiria i bukin am ataei ao nkoe te tina i maina ae ko bungiaki.

Kawariia am Taokita

A na reke i roum ibwobwoki ni kabarabara aron te bwikoukou nkana ko kawara am Taokita bwa kona tuoaki.Ana anganiko am taokita aron tuoakin raram ao mimim ni te tai aio( taratara baai aika tagiraki man raram ao te mimi bwa ena tuoaki) Am taokita ena aganiko naba am baainaoraki nke te beebwa I bukin am baaniaoraki ngana e tagiraki ngana ko aoraki

Ko moanaki niima te Folic Acid

Te Folic Acid e rangin boogana nako im ni te tai aio ao ko tataniga am tai ni bwikoukou.E aki ti buokiko ni ka uarerekea baai aika kona ni rotaki ai am ataei n nai aron aorakin te ri nuuka ke te spina bifida. Ni te tai aio ko riai ni moana ni niima te folic acid uaua te namakaina ni au tai ni bwikoukou. Ko riai ni kawara am taokita i bukin am baai aoraki aio.

I bukin rongorongo riki tabeua i bukin te folic acid maitira ae ko riai ni taua n te tai ni bwokoukou click here.

Katokia te momoko

Akea riki te tai ae tamaroa naiaron te tai aio nkana ko kaaki te moko. Nkana ko tagiria te ibwobwoki I bukin katokan te momoko, taeate nakon am taokita ke te neeti I bukin katokana ai I bukin aia program ao baaiaoraki. Ao ko kona ni buokaki ba kona katokia ni aki manga momoko.
Nkana nkoe ainen te Betebeke nkoe , buum ao kain am utuu a tagiria ni katokia te momoko, aikai riki bootaki a kona ni ibwobwoki. Katokan te momoko ko tangiria natin ba ena rikirake n te taabo ae akea i ai te toxin.

Katokia te Moi maging!

Bon akea matin te maging ae ko nima e bongana ibukim ao ibukin am ataei ni te tai ni i bwikoukou.- Nkana ko mooi ao e mooi naba natim!. Nkana ko tagiria ba kona bwikoukou ko riai ni kakea te mooi maging ko riai ni katauraoa natim ba ena maiu raoi.

Nkana nkoe aine ni te Betebeke ao ko tagiria te ibwobwoki ibukin te mooi maging ao ko tagiria ni katokia, ko kona ni reitaki ma Alcohol Drug Helpline te Botaki ni te Betebeke n te 0800 787 797. Te botaki aio e kona naba ni ibwobwoki nakon am utu ma kain abam ibukin (katokan te kemboro ao baainaoraki aika korakora ao e tabuaki)

I ai bootaki riki tabeua aika kona ni ibwobwoki naiaron te National Addictions Treatment Directory.

Kana amarake aika raraoi/teimatoa te kamarurung te rabata

Ko ria ni kamatoa te amarake aika raraoi ao te kateimatoan kamarurun nte rabata imain te tai ni bwikoukou ao imwina. Nkana ko amarake ni amarake aika raraoi ao rabatan te ataei e reke naba i rouna amarake aikai i main ana tai ni bungiaki.Nai arona naba ama kamarurung nte rabata. Te kamarurung n te rabata aron aika te nakonako,te uaua i taari, buti n te baatika ao aga riki tabeua e teimatoa te marurug n te rabata e ragin boogana ibukin te taai ni bungiaki ao ni maraki i nanon te bungiaki.