Boong aika ko moanaki I ai

Bong aikai I nanon te moan weeki ao ko reireiniko aroarom ni riki bwa te tina.

E aki toki aroarom ni kataneiai ni te maiu ae boou I nani am auti, ao ko bon reireiniko naba ni bitaki aika ko kaitara ni te maiu ni tina ao baai aika ko riai ni karaoa I bukin natim ba ena rikirake raoi. Tiaki te tai ae bebete ao I nanoni moani tai aikai ko tararuaia natim nte 24 hours ao n tai tabetai e aki reke te matuu raoi.

www.raisingchildren.org is a website with useful information about what to expect and how to look after yourself so you can look after your baby.
Check out this video for some tips for the first 6 weeks.

 

Te moan rinan bon arom ni reitaki ma natim

Taratara te Aroha Atu, Aroha Mai aia moan DVD e katauraoaki I roua kaan Counties Manukau DHB ma te Auckland University of Technology e kaotaki te iango bwa ataei aika uarereke a kona reitaki ma ngaira man te taai aika bungiaki iai. Te birim aio e buokaki ai kaaro ao tiina, whanau ao taani ibwobwoki te atatai bwa ti kona ni ota ni baai aika tangiraki mai rouia ataei bwa na rikirake raoi.

Te DVD e buokiko bwa kona oota raoi n te tai ae ko kona ni taua te ataei n te aro bwa ena taraiko- te moagare mai roum e bati ni tagiraki I roun te ataei bae bia taratara ni te moan week.

Ao ea rikirake natim ni ikawai ao ea moan ni taetae taeka ni bia reitaki ma ngkoe. Taetae nakon te ataei ao nkana e maiti am taetae ko kona ni kabongana ni kabane nakon te reitaki ma natim.

Tangi

Tararuakin te ataei I nanon ana tai ni tangi bon te kaangaanga teuana ao kona nabwa ni un iai.

N te tai ae maonaki ai te maiu ni tararua te ataei ao e kagaaga bwa ko na oota ba tera bukina e tangi iai te ataei- a maiti aron tangin te ataei ao bukina. E bon tatangi ni te moan week ni karokoa 3 nakon 6 te wiiki ae e moan ni toki. Ni tai tabetai e kona te ataei ni tangi uaua te aoa I nanon te bong.

Ai matin te tai bon te tawanou ao te bakantaai- n te tai ae tuai ni tauraoi ni matu te ataei ao bia amarake ao e aki bakitaia. E katauaki nakon 20% ataei aika tangitangi n te tai ae te bakantaai.

E rangin kakua taratarakin te ataei ae tangi naki akaaka ao akea bukina.

Aki ataki raoi ba bukin tera e tangi te ataei ao e bukinaki nakoia kaaro ao aio bon rikiraean te ataei ao aroarona.

E kona ni bukinaki te tangi bwa ea baaki te ataei, ao nkana e tiba nuiai te ataei, ao tao I bukin e riai ni oneaki ana kunikai, nke te maraki n te rabata(marakin biroto, taniga, guina) tao ea bon roko te kua ao te aki rau I roun te ataei

Kakaea te Ibwobwoki

Ao e kakoauaki bwa iai bong nke moanaki ni bwikoukou e kanganga. Ao nkana a miti riki bong ni kangai ao ko riai ni taeate nakon te mana tao te utu raoraom ao kona nui buokiko. Ngaira ni kabane ti bane ni tagiria te ibwobwoki I nanon taai ni kangai ao ko riai ni kakaea te ibwobwoki ao tai maama.

Click te reitaki mai i ana ibukia aomata aika kona ni ibwobwoki

 

Content provided by Dr Denise Guy

Dr Denise Guy is a Child Psychiatrist who has worked in Infant Mental Health [IMH] in Australia and New Zealand for almost three decades and has recently become the President of the New Zealand Affiliate of the World Association of IMH [WAIMH].  Denise has been very fortunate to have worked with Counties Manukau DHB as Clinical Advisor to the “Look at You, Aroha Atu, Aroha Mai” DVD project for parents, whanau and professionals. It has been a privilege for her to work with the families and professionals involved in this project.

Based in Wellington, she is a Trustee of the Incredible Families Charitable Trust which focuses on the early years with the delivery of evidence based interventions and training.