I bwikoukou ngkai – Ao tera I riai ni karaoia?

Te Tekeraoi!

Aio te tai ni aki rau, maaku, ao te katabwetabwe nte iango. Bwa tera aron te namakin, ao aio naba bwaai aika ti bon kantagigaia. A maiti bwaai aika tina reireiaki iai,I bukina bwa  iai naba te rabata ae boou inanon birotom. Ao a maiti rongorongo aikai ko kona ni buokaki iai.

Te moana ibwobwoki bon am taokita. E na aganiko te tutuo ni kakoaua ba koa bwikoukou ke ko aki, tutuoaki raram ao rabatam ni kabana bwa ena ataaki bwa ko bon marurung. Ena aganiko naba te rongorongo I bukin kakaean am Matanui Neeti ni kawakiniko / neei ni kaabung.

 

E roko te aki rau

Nkana ko raraoma ibukin arom ni bwikoukou, tai baranano, tiaki ti nkoe te moan aomata ko rotaki!. Ko na aganaki ibwobwoki. Taetae nakon te aomata ae ko ataia raoi ba ena kakaeaki te Matanui Neeti ni Kawaniko ke te neeti ni kabung (see ‘Finding a Lead Maternity Carer’).A maiti naba aomata aika kona ni ibwobwoki ao bootan aomata aika kona ni aga te ibwobwoki n am tai ni bwikoukou (see ‘Pregnancy Support’).

 

Tera te Matanui Neeti ni Kawakiniko?

Te Lead Maternity Carer ke te LMC bon ngaia arei aganaiko te ibwobwoki I nanon am tai ni bwikoukou, ao am tai ni bung I nanon (4-6 te wiiki) n maiun te ataei. E kona bwa te taokita, neetinikabung aia taokita ataei ao taokita ni kabung. Te neetinikabung bon te aomata ae rabakau n te kabung ia ana beeba ni kakoaua ao e atia ni reireinaki raoi i aon ana makuri aio ao ni kakoaua naba ana bweeba bwa te tiakabung.

Rineia raoi am LMC bwa te aomata e boongana ana makuri i bukim. Rineia te aomata ae atia ni kakouauaaki I roun te aine te mana bwa e tamaroa ana atatai ao ana kamakuri ao e buokiko raoi ni te katei ao te aroaro ae botau ma am kantaniga. Ko riai ni onimakina raoi am LMC. Am LMC e riai ni taeate ao ni kabarabara raoi baai aika ko raraoma i ai ni te aro ae ko ota ao akea te maaku iroum. Ngaka no aki onimakina raoi am LMC ko kona ni manga bitia nakon ae ko tangiria, e bon iai naba te  inaomata iroum ibukin te bitaki aio nkana ko tagiria (see ‘Find Your Midwife’).