Te ataei ea kan bungiaki

Ea kaan te tai ao ea roko te tai ni kaitaraa ma te ataei ae uarereke(or ones!)Te katauraoi ibukin ana tai ni bungiaki ao ko na kaetaki raoi ni baai aika riai ni karaoaki, ao aikai baai tabeua aika kauarereke te nanokokoraki.

KANIKINA AIKA NORAKI I NANON TE TAI NI BWIKOUKOU

Reitaki raoi ma te Matanui Neeti Kawakina(LMC) ao te  Labour & Birthing Unit KAWAEKOA nkana ko namakina kanikina aikai:

 • Te marakin biroto ao ragam, ko namakina te maraki totoko mai roun te ataei
 • Ea rara ana tabo ni bung
 • E tatari te rara man ana tabo ni bung
 • Ea kaoti te ataei ni karaurau I aon kawaina ao ea bitaki arona ni kamakuri
 • Ea korakora te mumuta
 • E maraki nkana e nako ni mim
 • Ea otinako man ana tabo ni bung te ran ae maung
 • Ea rikirake ni toka rarana ao aroarona nakon te roki ni mim ao te protein e kaotaki naba ba ea kan roko ana tai ni otinako  pre-eclampsia

Tabeua riki te kanikina e kaotaki ikai:

 • Te marakin atu
 • Te kagaaga i nanon ana taratara e mwabubu ao iai te ota e rotaki n ana taratara
 • Te maraki n te itera ni agatai I etan bwirotona
 • Te mumuta naki akaaka ao e aki ataki bwa tera bukina
 • Te bubura ni matana, baina, ragana ao waena
 • E rotaki n te kabwebwe ao te flu

 

Te Katauraoi I bukin am ataei

E rawata baai aika ko riai ni katauraoi tao I bukin bugiakin am ataei n te auti, tao te onaoraki, nke te tabo ni kabun n te kominiti. E riai ni katauraoaki raoi kawaim ma am Matanui Neeti ni Kabung ba an bane ni tauraoi baai ni kabana aika tangiraki I bukin aio.

Te rongorongo ibukin ware aomata e noraki I ai maitin kain te Betebeke a bon bung n te aro ae riai. I nanon am kakarabakau ma am LMC, nkana akea te katabetabe i bukin bungiakin te ataei ao e kona ni bungiaki n am auti ni te tabo ae tamaroa ao e rau nke kona ni bungiaki n aia tabo ni bung ataei.

Nkana ko tagirai te onaoraki nke te te tabo ni bung I rouia ataei, ao ko riai ni tutuo moa te tabo ae kona bungiaki I ai. Ao e reke ane ba te katauaki nakon te tabo ae kona bung iai. Click nte link ae mai nano ni noria riki tabo ni bung I Auckland

Nkana e reke am atatai ae tamaroa I bukin te tabo ni bung, I main bugiakin te ataei , ao iai naba baai aikai ni katauraoaki:

 • Ana baene te ataei ao ana baai ni katauraoi (tarai baai aika tagiraki)
 • Ami kaa ni mamanaga
 • Aomata riki ni ibwonwoki
 • Tararuakia ataei i nanon te auti
 • Ena tauraoi raoi am tabo ni bung, taurana, katangitangi ni karau nano, te tabo ae rau ao e bubura; ao
 • Uriga ni katauraoi ana kainitekateka ni mamanaga te ataei I nanon te kaa ( te onaoraki ao te tabo ni bung aki kona tuanko bwa ko kona ni otinako ti ngkana a noria ana kaintekateka ni mamanaga te ataei e tauraoi) Click n te link ao kona ni kaboaki ana carseat te ataei e.g. plunket

 

Kanikina I nanon taai n te maraki

Nkana ko ataia bwa koa maraki, reitaki ma am Matanui Neetinikabun tiakawakina nke te Labour & Birthing suite bwa na ataia baai aika riki. Ngaia a kona ni kairiko ni nanon baai ae ko riai ni karaoi.

Kanikina I bukin am tai ni maraki ni te tai ni bung:

 • Te maraki ni biroto ao ragam, ko namakina te maraki totoko mai roun te ataei
 • Ea rara ana tabo ni bung ao otinako te ran
 • E tatari te rara man ana tabo ni bung

 E KAKAWAKI BWA KO KATEKEA TE NUMBER NI REITAKI NAKON AM LMC AO TE LABOUR & BIRTHING UNIT N TE TABO AE KO WAEKOA NI ROKO I AI