Welcome to Tapuaki

Koe feitama ‘ihe ngaahi ulungaanga fakafonua lahi ‘ihe Pasifiki koe me’a’ofa meihe ‘Otuaa  pe koe ‘Tapuaki’, ‘o hange ‘ihe‘ulungaanga faka Tonga.

Teke ma’u heni ha ngaahi fakamatala felave’I moe feitama pea moe tauhi fanauu, ‘e tokoni kiate koe lolotonga ho’o feitama moe taimi ‘e hoko ai ho’o fa’ele. Koe ‘ilo kiha tokoni teke fai, pe koho hoa / pe famili ke mo’ui lelei e faee moe pepee, pe koha’o kumi kiha ngaahi ngaue ke tokoni, pe ngaahi naunau hange koe vitioo, pe ngaahi talanoa ‘aha kakai kehe felave’I mo ‘enau ngaahi taukei,‘e ma’u ia he Tala (Talanoa) Tapuaki.

Koe fiema’u fakamatala ‘ihe ngaahi lea Pasifiki, lomi’i ‘ae fuka Ha’amoa, Tonga, Kuki ‘e ha ‘i ‘olunga he tafa’aki to’omata’u – ‘e liliu atu ‘iho’o lea ‘ae ngaahi fakamatala ni. (Vakai kihe konga kihe lea faka Tuvalu, Fisi, Tokelau moe lea faka Kilipati).

Ko ho’o teu kihe feitama - Fakafeta’i ‘Oku mahu’inga keke ‘ilo’i ‘ae me’a keke fai keke ma’u ai ha feitama mo’ui lelei moha pepee mo’ui lelei. ‘...
Fakafeta’i Teke ongo’I ‘ohovale, fiefia, faka’amu ke hoko, ilifia pe teke ma’u ‘ae ngaahi ongo ko’enii kotoa. Kapau teke ma’u ‘ae fa’ahinga...
Koe feitama koe me’a lelei ka ‘oku ‘iai ‘ae kakai fefine ‘oku nau hoha’a koe’uhi koe ngaahi liliu ‘oku nau ongo’i.   Koe tokolahi ‘oku nau...
Kuo vave ‘ae taimi ke ke fe’iloaki mo ho’o pepee Koe ngaahi fa’e’I eni ‘e tokoni mo teuteu’I koe ke fakasi’isi’I ha’o toe hoha’a kihe fa’...
Congratulations on the birth of your baby! These resources and links provided here will hopefully serve you as a guide to your exciting new journey...