‘Oku ou lolotonga feitama?

Fakafeta’i

Teke ongo’I ‘ohovale, fiefia, faka’amu ke hoko, ilifia pe teke ma’u ‘ae ngaahi ongo ko’enii kotoa. Kapau teke ma’u ‘ae fa’ahinga ongo ko’eni, ‘oku nomolo pe ia. ‘Oku lahi ‘aupito ‘ae ngaahi me’a teke ako kihe feitama moe mo’ui ‘e ‘iate koee.Teke kamata  ako ‘ae me’a lahi meihe ngaahi fakamatala ni.

Koe ‘uluaki fetu’utaki teke faii, ki ho’o toketaa. Tene ‘oatu e ngaahi sivi keke fai ke fakapapau’i ‘oku ke feitama, kau ai e sivi toto, moe sivi mo’ui lelei pea kau ai moha fale’I kiha’o ma’uli moe fetu’u fa’ele.

 

Kapau teke fu’u hoha’a

Kapau ‘oku ke hoha’a kiho’o feitamaa, oua teke tokanga kiai he ‘oku ‘ikai ko koe pe ‘oku feitamaa. ‘Oua teke hoha’a tokotaha pe. Fakaha kiha taha falala’anga pea ke manatu’i ke kumi ha ma’uli pe  tokotaha ke tokanga’i koe. (Sio kihe 'Find Your Midwife').  ‘Oku lahi moe ngaahi feitu’u kehe tenau lava ke tokoni’i koe lolotonga ho’o feitama (Vakai kihe 'Pregnancy Support')

 

Koeha ‘ae kau LMC? (Lead Maternity Carer)

Koe fa’ahinga eni ‘oku nau tokanga’i ‘ae fa’ee lolotonga ‘ene feitama, pehee ‘ihe ’ene fa’ele pea ‘au aipe ‘enau tokanga kihe ngaahi fuofua uike ‘oe pepee  (uike 4-6). ‘’E lava pe ke kau kiai ‘ae ma’uli pe toketaa pe koha mataotao he fa’elee. Koe ma’uli koe tokotaha ia ‘oku mataotao he fetama moe faifa’elee, pea na’a ne ‘osi lava’i lelei ‘ae feinga ako kihe ma’uli pea ne ‘osi lesisita faka lao ke fai fa’ele pe hoko koe ma’uli.

‘Oku mahu’inga keke fili lelei e tokotaha (LMC) peheni kene tokanga’i koee. Fili ha ma’uli lelei koha fefine taukei,  ‘oku ne toka’i koe moho’o fiema’u kihe fa’elee,’oku ne toka’i ho ‘ulungaanga faka fonua, pea ‘oku ne toe fakaha atu moe ngaahi faingata’a ‘e ala hoko he feitama moe fa’elee. ‘E tokoni kiate koe ho’o LMC pea kapau he’ikai teke fiemalie, ‘e lavanoa pe keke fetongi ho’o LMC- ‘Oku ‘ikai koha me’a kovi ia ke fetongi ho’o LMC kapau ‘oku ‘ikai kemo fetaulaki. (Vakai kihe 'Find Your Midwife').