Ngaahi fuofua ‘aho

Koe ngaahi fuofua ‘aho moe ngaahi uike teke  tauhi pepee aii, teke ako‘ae ngaahi me’a lahi.

‘E ‘ikai ngata pe ho’o anga kihe ‘iai e pepee ‘I ‘api, ka teke toe ako foki kihe ngaahi fiema’u kehekehe ‘ae pepee. ‘Oku fa’a ki’I taimi pee, pea ke toki anga kiai. Koe ngaahi fuofua ‘aho moe ngaahi uike peheni ‘e faingata’a he kuopau keke tokangai ‘ae pepee he houa ‘e 24 pea ‘e si’isi’I ho taimi mohe.

 

Sitepu uluaki ho’o fekau’aki moe pepee

Koe Look  at you, Aroha Atu, Aroha  ‘ae hingoa oe fuofua DVD na’e fa”u ‘ehe AUT moe Potungaue mo’ui ‘a Manukau, kene faka’ali’ali ‘ae sosiale moe fetu’utaki  ‘ae pepee hili hono fa’ele’i. ‘Oku tokoni ‘ae DVD kihe matu’a, fanau, moe kau taki kenau mahino’I ‘ae faka’ilonga ‘ae pepee moe tali ke tau fai ‘iha founga ‘e tokoni kihe’ene fakalakalaka. 

‘E tokoni ‘ae DVD ke fakaha kiate koe ‘ae taimi lelei taha keke puke pepee ke sio kiate koe mone ‘ilo ho mataa.

Ko ‘enau toe ki’I matu’otu’a ange tenau kamata talanoa mo koe. Toutpu lea kihe pepee pea kapau ‘oku lahi e ngaahi lea ‘oku ke lea ai pea ke lea’aki kihe pepee.

 

Tangi

Koe tokanga’I oe pepee tangi ‘oku fa’a fakahela mo fakatupu ‘ita. Oku faingata’a ke ‘ilo’I ‘ihe ngaahi fuofua ‘aho moe uike pe ‘oku ‘uhinga kihe haa ‘ae tangi. ‘Oku lahi ‘ae ngaahi ‘uhinga ‘oe tangi. ‘Oku nau fa’a tangi he ngaahi fuofua uike ‘o a’u kihe uike 3 kihe 6 pea holo. Koe taimi tenau tangi pea vaha he houa ‘e ua ‘ihe ‘aho.

‘Oku fa’a hoko ‘ae tangi he taimi efiafi pe po’uli-‘oku ‘ikai fa’a fiemohepea kai pe mo tuku. Koe 20% ‘oe pepee ‘oku nau fa’a tangi loloa he po’uli. ‘Oku fakatupu matalili ‘ae tauhi ‘oe pepee fa’a toutou tangi. ‘Oku ‘ikai fa’a ‘ilo’I pe koe tangii tupu meihe matu’a pe koe natula pe ia ‘oe pepee.

‘Oku fa’a ‘uhinga e tangi koe fiekaia, ka kapau netoki fafanga pea vakai ha ngaahi ‘uhinga kehe hange koe viku pe langa kete pe telinga pe langa nifo pe na’e fu’u hela’ia .

 

Fiema’u tokoni

Koe faka’osi, oku mahu’inga ke mahino koe ngaahi fuofua ahoo moe fuofua uike ‘e faingata’a. Talanoa moha taha he famili pe kaungame’a peake kole ha tokoni. Oku tau fiema’u tokoni kotoape tautefito kihe taimi peheni.

Lomi’I eni keke ‘ilo ‘ae kakai keke kole tokoni kiai

Content provided by Dr Denise Guy

Dr Denise Guy is a Child Psychiatrist who has worked in Infant Mental Health [IMH] in Australia and New Zealand for almost three decades and has recently become the President of the New Zealand Affiliate of the World Association of IMH [WAIMH].  Denise has been very fortunate to have worked with Counties Manukau DHB as Clinical Advisor to the “Look at You, Aroha Atu, Aroha Mai” DVD project for parents, whanau and professionals. It has been a privilege for her to work with the families and professionals involved in this project.

Based in Wellington, she is a Trustee of the Incredible Families Charitable Trust which focuses on the early years with the delivery of evidence based interventions and training.