Ko ‘eku palani keu feitama

Ko ho’o teu kihe feitama - Fakafeta’i

‘Oku mahu’inga keke ‘ilo’i ‘ae me’a keke fai keke ma’u ai ha feitama mo’ui lelei moha pepee mo’ui lelei. ‘Oku fiema’u keke ma’u ha  me’atokoni lelei, pea ke mo’uilelei faka sino pea fakamalohisino foki. ‘iho’o teuteu ke feitama. Koia koe ngaahi fale’I ‘e ha atu ‘i laloni ‘e tokoni kiate koe.

 

Sivi Feitama

Kapau teke palani keke feitama pea ke ‘a’ahi kiho’o toketa. Tene fale’I koe kihe ngaah isivi toto pe tu’uofi teke fai (Vakai kihe lisi koia). Tene toe fale’t koe kihe ngaahi faito’o pe foi’akau kotoape teke folo pe lolotonga folo.

Fo’I’akau ke ‘Uluaki Folo koe  Folic Acid

Oku tokoni ‘ae fo’iakau ko’eni kapau ‘oku ke feinga ke feitama.’Oku tokoni ke malu’I ‘ae taunga fanau, pea mo fakasi’isi’I ha hoko ha palopolema kihe tu’a pe uoua he tu’aa he fa’ele. Koe lelei taha keke kamata folo ‘ae fo’iakau  ko’eni ‘iha mahina ‘e ua kimu’a pea ke feitama. Talatala kihe toketa kapau teke fiema’u ‘ae fo’I’akau.

Kiha toe fakaikiiki ange lomi’I ‘ae faka’ilonga ni.

Ta’ofi ‘ae ifi tapaka

Koe taimi lelei eni ke tuku ‘aupito ai ho’o ifi tapaka. Kapau teke fiema’u ha tokoni, talanoa kihe toketa pe neesi he ‘oku ‘iai e faito’o. Kapau teke loto pe koho uaifi pe famili ke tuku ‘ae ifi tapaka, koe ngaahi kautaha eni ke tokoni’I koe. Ka koe tuku ifi ‘e tokoni ia kihe mo’ui ‘ae pepe he ‘atakai hao meihe’ahu konaa.

Ta’ofi ‘oe Inu Kava malohi

 ‘Oku ‘ikai ha faahinga lahi ia ‘oha olokaholo teke inu ‘e lelei kihe feitama. Ka koe tuku ‘oe inu kava malohi ‘e tokoni ia kihe mo’ui lelei ho’o pepee he kamata ‘ene mo’ui.

Kapau koha fefine Pasifiki koe ‘oku ke fiema’u ke tuku ho’o inu kava malohi, fetu’utaki kihe kautaha Alcohol and Drug Helpline. Koe fika koe 0800 787 797.

Oku toe ‘iai moe ngaahi kautaha tokoni kehe pea koe fika keke fetu’utaki kiai koe National Addictions Treatment Directory.

Me’atokoni Lelei moe fakamalohisino

‘Oku mahu’inga ‘ae kai ‘oe me’atokoni lelei mo palanisi pea moe fakamalohisino ‘ihe kimu’a ‘oe  feitama pea pehee ‘ihe lolotonga ‘oe feitama. ‘E lava heni ke ma’u ‘ehe sino ha ivi fe’unga ‘e fiemau he feitama. Koe me’a tatau moe fakamalohisino. Koe polokalama kakau miniti ‘e 30 pe lahiange pe koe ‘aka pasikala pe luelue he meimei ‘aho kotoape, ‘e tokoni ia keke fiti ‘ihe feitama pea pehee kihe taimi ‘oe fa’ele.