Ko fai au ma matua

Fakamalo ni mo na tulaga o tau pepe fou!Ko na mea e fakaali atu i lalo e fehoahoani ki a koe ma tau pepe i te malaga faka matua a koe mo tau pepe.