Ko lagona te poole mo te mataku!

Te taimi o te faitama se taimi gali, kae mafai foki o fai mo taimi e pole kae mataku ei nisi fafine faitama, kae maise eiloa te uke o mafuliga ko fakafeagai mo koe.

Te tokukiega o fafine e lagona te pole mo te mataku ona ko pogai konei:

 • Ko te mafuliga i loto i te fitino
 • Te mafaufau ki tulaga o te tamaliki ko tupu ake I loto i te tinae
 • Te fakatoka mo taimi ka fanau ei
 • Te pole ona ko tulaga o tupe e tausi ei te pepe
 • Te pokotiaga ona ko tau foki o fai tau malologa mai tau galuega i te vaitaimi tenei e faitama ei koe
 • Ko te uke o mea fou e tauloto ne koe mo te tulaga tenei
 • Ko te tulaga ka feagai mo koe i te fai mo matua

 

A pokotiaga konei io me ko mea e mafatia ei koe i te vaitaimi tenei ne mea eiloa e masani o fai pena. Auala e mafai ei o fakafesagai mo pokotiaga konei i te taimi e faitama ei koe kae se gata fua i kona:

 • Faipati ki tau avaga ke maua se fesaosaoni, e pena foki mai te kaiga/ mo taugasoa
 • Fano o sasale kae fakamalosi tino
 • Ke masaua eiloa ke lava tau malologa
 • Ke lei tau kai
 • Koukou ki se vai e mafanafana
 • Ke lava se taimi o koe ia koe eiloa

Kafai e popole koe ki na mea kona mai luga, talanoa ki tau teinefomaifakafanau, GP pe ko te teinefomai ke kavatu na fehoahoani e manakomia e koe i tenei taimi.

Content provided by Dr Sara Weeks

Dr Sara Weeks is a psychiatrist specialising in perinatal conditions. She works in both the private and public sectors in New Zealand, and is Lead Clinician for Lotofale Pacific Island Mental Health Service with the Auckland District Health Board. She is also involved in research on postnatal depression in Pacific Island women, and teaches perinatal psychiatry for the post-graduate diploma in Obstetrics and Gynaecology. Since 2011, Sara has been a member of the Pacific Society for Reproductive Health, and she has previously been an executive member of the Australasian branch of the Marcé Society – an international society for the promotion of mental health in women and families in relation to childbearing.  Sara is also a mother of three and grandmother of one.